Stanovy

Stanovy občanského sdružení WifiTurnovNet

 

 

Čl. 1

Název a sídlo

Název: WifiTurnovNet (dále jen „sdružení“)

Používaná zkratka: WTN

Sídlo: Máchova 1886, 511 01  Turnov, Czech Republic

 

Čl. 2

Statut sdružení

 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé a neziskové, sdružující členy na základě společného zájmu.
 1. Sdružení je právnickou osobou.

 

Čl. 3

Cíl činnosti sdružení

 1. Cílem sdružení je:
 • umožnit připojení k síti Internet členům sdružení,
 • výstavba a provoz počítačové sítě pro vzájemnou komunikaci členů,
 • sdružovat zájemce o výzkum, vývoj a testování produktů a aplikací v oblasti
  informačních a komunikačních technologií s důrazem na jejich praktické využití,
 • podpora šíření vzdělanosti, kultury a poznání,
 1. Za tímto účelem bude sdružení usilovat o:
 • pořádaní školení, diskuse, konference a semináře pro členy,
 • poskytování poradenské a konzultační služby členům,
 • výzkum a vývoj technických a programových prostředků, vhodných pro
  budování, správu a provoz informačních a komunikačních technologií,
 • získávání dotací, grantů a sponzorských příspěvků za účelem financování sdružení a jeho projektů, spolupráci se subjekty, které sledují slučitelné cíle,

 

Čl. 4

Členství

 1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.
 2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky rada sdružení do 14 dnů. Při rozhodování vezme v úvahu technické možnosti připojení zájemce o členství na komunikační infrastrukturu sdružení.
 3. Případné zamítnutí žádosti o přiznání členství nemusí rada zdůvodňovat. Proti tomuto rozhodnutí rady se nelze odvolat.
 4. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
 5. Člen má právo podat žádost o pozastavení členství nejméně na jeden měsíc a maximálně na jeden rok. Při pozastaveném členství nemá povinnost platit po tuto dobu příspěvky a nemá právo využívat produkty sdružení.
 6. Členství může být každému členu pozastaveno radou. Při pozastavení členství nemá člen právo využít produkty sdružení a je zproštěn placení členských příspěvků na tuto dobu. Pozastavení členství může být učiněno:
 • při závažném porušení stanov, nebo vnitřních předpisů sdružení,
 • při opakovaném porušování stanov a vnitřních předpisů,
 • při neplacení měsíčních členských příspěvků,
 • při poškozování dobrého jména sdružení,
  Rada je povinna důvod a dobu pozastavení členství zveřejnit.
 1. Dokladem členství je potvrzení vydané radou sdružení.
 2. Členství zaniká:
 • vystoupením člena písemným oznámením radě,
 • úmrtím člena, zároveň  se nabídne pokračování v členství pozůstalým,
  u právnické osoby jejím zrušením,
 • zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady,
 • zánikem sdružení,
 1. Ukončením členství končí i činnost v orgánech sdružení.

 

Čl. 5

Práva a povinnosti členů

 1. Člen sdružení má právo:
 • účastnit se jednání valné hromady a hlasovat,
 • volit orgány sdružení,
 • být volen do orgánů sdružení,
 • obracet se na radu sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
 • využívat produkty sdružení, za podmínek stanovených Provozním řádem,

 

 1. Člen má povinnost zejména:
 • dodržovat stanovy sdružení, jakož i všechny vnitřní předpisy sdružení,
 • aktivně se podílet na plnění cílů sdružení,
 • svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení,
 • platit bez vyzvání ve stanovené lhůtě členské příspěvky ve výši stanovené Finančním řádem,
 • dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení,
 • Oznamovat změny údajů vedených v seznamu členů sdružení,
 • Pokud se jedná o člena – právnickou osobu, je povinen delegovat zástupce, který bude jednat jeho jménem,

 

 Čl. 6

Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:

 • valná hromada,
 • rada sdružení,
 • předseda a místopředseda sdružení,

 

Čl. 7

Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
 2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
 3. Valnou hromadu svolává rada sdružení podle potřeby, nejméně však jednou ročně.
 4. Rada svolá valnou hromadu vždy do 30 dnů jestliže:
 • o to požádá nadpoloviční většina členů,
 • klesne počet členů rady na dva a méně,
 1. Rada má povinnost neprodleně svolat mimořádnou Valnou hromadu v případě podezření, že člen Rady:
 • spáchal trestní čin v souvislosti s výkonem své funkce člena Rady,
 • soustavně jedná proti zájmům sdružení,
 • přestal splňovat požadavky na funkci člena Rady a přesto neodstoupil z funkce.

Mimořádná Valná hromada musí projednat zejména toto podezření.

 1. Valná hromada se svolává oznámením na internetových stránkách sdružení a rozesíláním informace všem členům sdružení elektronickou nebo papírovou poštou nejméně 14 dní předem. Součástí oznámení je i návrh programu.
 2. První valná hromada bude svolána do jednoho měsíce od data registrace sdružení.
 3. Valná hromada zejména:
 • schvaluje změny stanov sdružení,
 • schvaluje změny Finančního řádu sdružení,
 • schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet a roční závěrku hospodaření,
 • volí členy rady sdružení na dobu dvou let,
 • odvolává členy rady sdružení,
 • rozhoduje o zrušení členství,
 • rozhoduje o zrušení sdružení,
 • rozhoduje ve všech dalších věcech, které jsou jí vyhrazeny těmito stanovami, nebo pokud o rozhodnutí požádá rada,
 1. Rozhodnutí o změně stanov, o zrušení sdružení a odvolání rady, je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň čtyři pětiny všech členů sdružení.
 2. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
 • Nesejde-li se nadpoloviční většina členů ani do 30 minut po oficiálním zahájení schůze, je Valná hromada usnášeníschopná v jakémkoliv počtu přítomných členů.
 1. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů.
 2. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou si rovné, v případě rovnosti hlasů rozhoduje předseda sdružení.

 

Čl. 8

Rada sdružení

 1. Rada sdružení je výkonným orgánem sdružení, který se za svou činnost zodpovídá valné hromadě. Rada řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními Valné hromady.
 2. Členství v radě vzniká volbou na Valné hromadě na základě návrhu některého ze členů.
 3. Rada má tři členy.
 4. Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně jednou měsíčně.
 5. Rada zejména:
 • volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu,
 • řídí činnost sdružení, mezi valnými hromadami,
 • svolává valnou hromadu,
 • zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
 • rozhoduje o přijetí zájemce za člena sdružení,
 • vede seznam členů sdružení, jakož i jeho podpůrné evidence,
 • navrhuje a schvaluje změny v Provozním řádu,
 1. K zajištění činnosti sdružení může rada zřídit kancelář, sekretariát sdružení.
 2. Při rozhodování je hlasovací právo členů Rady rovné.
 3. Rozhodnutí rady jsou písemná, ověřená podpisy přítomných členů rady.
 4. Rada umožní všem členům sdružení nahlížet do zápisů z členských schůzí a rozhodnutí Rady.
 5. Členem Rady může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům, která je bezúhonná a je členem sdružení.
 6. Členství v Radě zaniká:
 • přestal-li člen Rady splňovat podmínky uvedené v odst. 10,
 • uplynutím funkčního období,
 • odstoupením,
 • odvoláním Valnou hromadou,
 • úmrtím,
 1. Člen Rady, který přestal splňovat podmínky uvedené v Čl. 8 odst. 10 nebo odstoupil, je povinen tuto skutečnost oznámit písemným prohlášením doručeným Radě. Funkce zaniká dnem doručení tohoto oznámení.
 2. První radou sdružení jsou členové přípravného výboru do první valné hromady.

 

Čl. 9

Předseda a místopředseda

 1. Předseda naplňuje rozhodnutí rady a zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance sdružení do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech sdružení.
 2. Předsedu a místopředsedu volí a odvolává rada sdružení.
 3. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí rady, vedení účetní evidence a plynulý chod sdružení.
 4. Předseda připravuje podklady pro jednání rady sdružení.
 5. V nepřítomnosti předsedy přebírá jeho pravomoci a povinnosti místopředseda.

 

Čl. 10

Zásady hospodaření

 1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
 2. Zdroji majetku jsou zejména:
 • dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
 • pravidelné členské příspěvky,
 • jednorázový vstupní příspěvek,
 • příjmy z jiných finančních zdrojů,
 1. Tyto zdroje se využijí k dosažení cílů sdružení. Cílem činnosti sdružení není dosažení zisku. Přebytek hospodaření se použije v následujícím období podle rozpočtu schváleného Valnou hromadou.
 2. Nákladem sdružení jsou zejména poplatky za připojení k Internetu, jakož i další náklady vznikající s provozem sítě a činností sdružení.
 3. Za hospodaření sdružení odpovídá rada sdružení, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.
 4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.

 

Čl. 11

Zánik sdružení

 1. Sdružení zaniká:
 • dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí valné hromady,
 • rozhodnutím Ministerstva vnitra,
 1. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

 

 

Čl. 12

Závěrečná ustanovení

 1. Pro svou činnost vydá sdružení minimálně tyto interní předpisy:
 • Provozní řád,
 • Finanční řád,
 1. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.
 2. Stanovy nabývají účinnosti datem registrace.

 

V Turnově dne 25.01.2006

Přípravný výbor:

Brejša Martin
Kovář Michal
Vaňouček Miroslav