Finanční řád

Finanční řád

 

 1. Úvod
  • Tento Finanční řád upravuje pravidla a způsob financování sdružení WifiTurnovNet z.s. (dále jen „spolek“).

 

 1. Vymezení pojmů
  • „Účet“ je běžný bankovní účet.
  • Číslo účtu: 670100-2203744033/6210 (mBank)
  • K účtu má dispoziční právo Předseda.

 

 1. Pravidelný příspěvek
  • Výše měsíčního příspěvku činí 340,- Kč.
  • Výše půlročního příspěvku činí 2000,- Kč.
  • Výše ročního příspěvku činí 3600,- Kč.
  • Příspěvky se platí dopředu, na následující období.
  • První členský příspěvek se platí na následující období od data přijetí.
  • Při zániku členství, rada bývalému členovi sdělí výši částky členského příspěvku, která mu bude vrácena. Počítá se od následujícího měsíce.

 

 1. Změny a úlevy v příspěvcích
  • Rada má právo přijmout členský příspěvek formou bezplatně odpracovaných hodin například dobrovolné práce při budování infrastruktury nebo činností v orgánech sdružení.
  • Rada má právo ve zvlášť výjimečných případech poskytnout členovi úlevu z platby členského příspěvku.
  • Rada má právo udělit výjimky nebo odpustit školám a veřejně prospěšným organizacím pravidelné členské příspěvky.
  • Senioři a ZTP/ZTTP mají nárok na slevu ve výši 50% členského příspěvku na dané období.

 

 1. Platební styk
  • Platba se provádí bezhotovostně nebo vkladem hotovosti na bankovní účet spolku pod variabilním symbolem, který byl členovi přidělen.
  • Variabilní symbol je číslo z přiděleného kódu.
  • Konstantní symbol je 0558*).
   *)Platí pouze pokud ho vyžaduje některá bankovní aplikace.

 

 1. Sankce
  • Jestliže člen neuhradil do data splatnosti příspěvek, Rada zašle tomuto členovi upozornění.
  • Jestliže člen neuhradí příspěvek ani do 30 dnů od termínu splatnosti, rada odpojí tohoto člena od sítě spolku, za znovu připojení bude členovi naúčtován poplatek 100,- Kč se splatností 15 dnů.
  • Při opakovaném nebo dlouhodobém porušování finančního řádu bude člen odpojen a Rada svolá valnou hromadu, na které navrhne vyloučení tohoto člena.

 

 1. Způsob financování
  • O investicích v souhrnné výši do (1000,- Kč x počet členů) v daném měsíci rozhoduje Rada. O souhrnné investici nad tuto částku za běžný měsíc rozhoduje Valná hromada.

 

 1. Příspěvky na pokrytí nákladů a odměny
  • Každému členu spolku, který z vlastních finančních zdrojů hradí náklady na provoz zařízení ve vlastnictví spolku, pro účely připojení více členů spolku, náleží sleva z členského příspěvku až do výše členského příspěvku. O výši slevy rozhoduje Rada spolku
  • Za práce ve prospěch spolku přísluší náhrada výdajů, o kterých rozhoduje Rada.
  • Za práce ve prospěch spolku přísluší odměna, o které rozhoduje Rada.
  • Odměna je zde chápána jako ocenění nezbytné práce, kterou není nikdo jiný schopen a ochoten provést!
 2. Závěrečná ustanovení
  • Finanční řád byl odsouhlasen Valnou hromadou dne 27. 1. 2018.
  • Tento dokument nabývá účinnosti dne 1. 3.2018.