Provozní řád

Provozní řád občanského sdružení WifiTurnovNet

 

Rada občanského sdružení WifiTurnovNet (dále jen WTN) vydává v souladu se stanovami občanského sdružení WifiturnovNet Provozní řád.

 

Všeobecné podmínky

 Zájemci o členství

 • Fyzická osoba, může být vyzvána k předložení Občanského průkazu společně s odevzdáním přihlášky na adrese sídla sdružení.
 • Právnická osoba, doloží, že je oprávněný jménem žadatele jednat. Oprávnění se dokládá zejména výpisy z příslušné úřední evidence ve které je žadatel evidován, případně obdobnými listinami společně s odevzdáním přihlášky na adrese sídla sdružení.


Práva a povinnosti člena

 • Každý člen je povinen si založit vlastní e-mailovou adresu, pakliže ji již nevlastní.
 • Členu se doporučuje používání ICQ pro komunikaci s ostatními členy WTN.
 • Člen souhlasí se zveřejněním svého jména a příjmení (přezdívky) a kontaktu (e-mail, ICQ,..) na internetových stránkách sdružení v chráněné části.
 • Každý člen dostane přidělen kód.
 • Člen při jednání s Radou vystupuje pod svým jménem, nebo přiděleným kódem.
 • Žádá-li člen o přerušení členství, musí tuto skutečnost oznámit alespoň 14 dní předem Radě.
 • Žádný člen nesmí při využívání služeb WTN porušovat právo a zákony České republiky, nebo svým chováním navádět k takové činnosti. Toto se týká zejména autorského zákona a předpisů s nímsouvisejících. Za koncové stanice v soukromém vlastnictví zodpovídá každý člen sám, za servery a ostatní vybavení náležící WTN zodpovídá Rada WTN.
 • Člen nesmí využívat poskytovaných služeb k vlastnímu obohacení na úkor WTN.

 

Způsob upozorňování členů

 • Člen bude primárně upozorněn e-mailovou zprávou.
 • K upozornění může být také použita:
  Textová zpráva jakoukoliv formou (internetové stránky, e-mail, SMS, atd.)

 

Sankce

Rada a správce sítě smějí použít následující sankce proti členovi, který porušil Provozní řád:

 • omezení rychlosti internetu,
 • omezení rychlosti sítě,
 • zamezení přístupu na internet,
 • zamezení přístupu na FTP,
 • odpojení od sítě WifiTurnovNet,
 • úhradou nákladů způsobených nedovoleným zásahem neoprávněné osoby, včetně nákladů na práci,

 

Změny v Provozním řádu

 • Jakékoliv změny v Provozním řádu budou vyvěšeny na internetových stránkách sdružení a každý člen sdružení bude o tomto informován e-mailovou zprávou.

 

Podmínky pro provoz sítě sdružení

 

Práva a povinnosti člena

 • O způsobu připojení uživatele k síti WTN rozhoduje správce a rada po dohodě s členem.
 • Člen je povinen používat pouze přidělenou síťovou konfiguraci (IP, atd.).
 • Člen má nárok na 3 IP adresy z rozsahu WTN (počítače, notebooky, VoIP, PDA atd.).
 • Každý člen ručí za veškerou aktivitu a přenášená data, která pocházejí z jeho IP adresy (adres).
 • Člen nesmí svým zařízením rušit zařízení ostatních uživatelů ani jiných organizací. Tento problém může konzultovat se správcem. Obecně platí, že uživatel, který způsobí rušení, je povinen zařízení vypnout.
 • Každý člen se obrací na správce toho přístupového bodu ke kterému je připojen.
 • Je zakázáno používání jakýchkoliv maskovacích principů (NAT, Proxy atd.) bez souhlasu rady.
 • Je zakázáno používat server DHCP na rozsahu WTN.
 • Server DHCP lze používat na vlastním roteru se svolením rady.
 • Každý člen bezodkladně nahlásí změnu MAC adresy (např. výměna PC, síťové karty).
 • Členovi je zakázáno připojovat další uživatele bez vědomí rady.
 • Sdružení odmítá odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé poškozením či únikem důvěrných informací člena prostřednictvím sítě WTN a internetu. O zabezpečení informací se stará sám člen.
 • Jestliže člen získá jakýmkoliv způsobem (vinou hardware/software, chybou správce…) uživatelská práva nebo privilegovaný stav, o němž se domnívá, že mu nepřísluší, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit radě.
 • Člen se zavazuje, že bude sítˇ sdružení využívat pouze v souladu se svým nejlepším svědomím, nebude se snažit proniknout do systémů, kam mu nepřísluší oprávnění a nebude obtěžovat ani jinak omezovat ostatní členy.
 • Odpovědnost za případné škody na technickém vybavení člena nebo datech člena nese příslušný člen sám.
 • Každý člen musí pracovat se sítí, Internetem a e-mailem tak, aby maximálně zamezil rozšiřovánípočítačových virů. Zvlášť je nutné respektovat pravidla bezpečného čtení e-mailů. V případě infikování sítěviry musí účastník respektovat pokyny správce.

Pozn.: V případě zavirování sítě si náš  poskytovatel internetu vyhradil právo odpojit sdružení WTN od internetu do  doby, než zjednáme nápravu.

 • Použití informací a dat získaných prostřednictvím sítě Internet, je na vlastní riziko člena. Sdruženívýrazně odmítá jakoukoli odpovědnost za kvalitu a přesnost informací takto získaných.
 • Člen se zavazuje, že nebude na svém počítači provozovat software, který by výrazným a nepřetržitým způsobem zatěžoval společné připojení do sítě Internet a bránil tak ostatním uživatelům v jeho užívání. Jedná se zejména o nesprávné nastavení a užívání p2p klientů popřípadě dalšího software generujícího nepřetržitý datový tok. Člen dále souhlasí s tím, že veškeré dlouhodobější přenosy naplánuje na dobu nejnižšího využívání sítě viz. Příloha č.1 – Stahování velkých objemů dat.
 • Je zakázáno při práci v síti porušovat soukromí ostatních členů, zejména sledovat jejich práci na síti bez jejich svolení, jakýmkoliv způsobem prohlížet, číst, kopírovat, spouštět či jinak manipulovat se soubory uloženými na cizím disku nebo jiném médiu, nejsou-li tyto výslovně určeny ke sdílení; dále číst cizípoštu, sledovat práci na Internetu, nebo navádět k činnosti takové, že by ta mohla porušovat soukromí ostatních a nebo by byla proti jejich vůli. Toto neplatí pro statistiky přenosu dat, které mohou být zveřejněny všem členům.
 • Hlášení a oznamování poruch a bezprostřední problémy, vyplývající z připojení k síti, ohlašuje člen svému správci nebo Radě. Před ohlášením poruchy je však povinen ověřit vlastními silami, zda závada nespočívá v jeho zařízení.
 • Člen není oprávněn postoupit třetím osobám jakékoli údaje o připojení k síti sdružení, je povinen učinit odpovídající opatření k zachování údajů v tajnosti.
 • Jakékoliv zařízení člena připojené do sítě WTN musí odpovídat na ping (lze-li toto nastavit).
 • Používá-li člen sdružení sdílení, je povinen název skupiny nastavit na: Wifiturnovnet.

Pozn.: Rada WTN doporučuje sdílení nepoužívat z důvodu možného šíření virů a nedostatečného
zabezpečení. Rada WTN naopak doporučuje používání FTP serverů (např. CesarFTP, a jiné)

 

Práva a povinnosti rady

 • Rada WTN se zavazuje odstranit bezodkladně závadu v rámci sítě WTN, kterou nezpůsobil ani nezavinil člen. Při delších výpadcích (nad 48 hodin) či jiném nedodržení podmínek ze strany WTN má člen právo na poměrné snížení členského příspěvku.
 • Za problémy vzniklé mimo sítˇ WTN nenese rada zodpovědnost.
 • Rada si ponechává plné právo použít bod č. 1.4 – Sankce u takových členů, jejichž chování by mělo negativný vliv na fungování sítě WTN (omezování ostatních uživatelů, např. bezpředmětným vytěžováním sítě). Totéž platí i v případě užívání problematického koncového zařízení – v takové situaci je náprava stavu v rukou člena.

 

Správce sítě

 • Správce sítě je jmenován a odvoláván radou.
 • Správce sítě je radou úkolován a kontrolován.
 • Jeho pravomoci vytyčuje Příloha č. 3 – Práva a povinnosti správce sítě.

 

Práva a povinnosti sdružení

 • Sdružení není povinno zajistit dodání a instalaci (montáž) koncového zařízení, stejně tak není povinno poskytovat technickou podporu členům (netýká se vlastní infrastruktury sítě).
 • Sdružení nenese žádnou odpovědnost za koncová zařízení jednotlivých členů. Rada WTN není povinna monitorovat funkčnost koncových zařízení členů a bez příslušného podnětu neřeší vzniklé závady. Obdobně v případě spoje sdíleného mezi několika členy nejsou poskytovány žádné záruky co do kvality a rychlosti připojení.

 

Ostatní ustanovení

 • Do sítě je možné připojovat pouze zařízení vybavená prohlášením o shodě ČTU, schválená pro provoz v ČR a splňující normy IEEE 802.11x a IEEE 802.3. Výjimku mohou tvořit zařízení splňující patřičné hygienické a „etické“ normy, u nichž je možno prokázat zdravotní nezávadnost (např. pojítka v jiném frekvenčním pásmu, optická pojítka, apod.). Připojení takového zařízení je možné pouze po předchozím souhlasu rady. Člen je odpovědný za veškeré škody (své i druhé strany), které vzniknou připojením neschváleného zařízení či jeho nesprávnou instalací a používáním. Provoz zařízení vyvíjené sdružením, schvaluje Rada WTN.

 

Seznam příloh:

 • Příloha č. 1 – Stahování velkých objemů dat
 • Příloha č. 2 – Připojení k internetu
 • Příloha č. 3 – Práva a povinností správce sítě a správce NODE

 

Tento dokument nabývá platnosti a účinnosti dnem 01.07.2011