Finanční řád

Finanční řád

 

 1. Úvod

  • Tento Finanční řád upravuje pravidla a způsob financování sdružení WifiTurnovNet (dále jen „sdružení“).

 

 1. Vymezení pojmů

  • „Účet“ je běžný bankovní účet.
  • Číslo účtu: 670100-2203744033/6210 (mBank)
  • K účtu má dispoziční právo Předseda.

 

 1. Pravidelný měsíční příspěvek

  • Výše příspěvku je 400,- Kč.
  • Vstupní příspěvek se platí na účet sdružení.
  • Příspěvek je splatný do 30 dnů od rozhodnutí Rady o přijetí žadatele.
  • V odůvodněných případech může Rada rozhodnout o odložení splatnosti, nebo o rozdělení splatnosti.

 

 1. Pravidelný roční příspěvek

  • Výše ročního příspěvku je 4800,- Kč.
  • Pravidelný roční příspěvek je možné platit jednorázově, nebo zálohově.
  • Jednorázově:
   • Členům, kteří uhradí najednou členský příspěvek ve výši jedenácti-dvanáctin měsíčního členského příspěvku je tento uznán jako členský příspěvek na celý rok.
   • Částka k úhradě: 4400,-Kč.
   • Datum splatnosti je do 1. dne prvního měsíce období na které je placeno.
  • Zálohově.
   • Půlročně.
    • Částka k úhradě: 2 x 2400,-Kč.
    • Datum splatnosti je do 1. dne prvního měsíce období na které je placeno.
   • Čtvrtletně.
    • Částka k úhradě: 4 x 1200,-Kč.
    • Datum splatnosti je do 1. dne prvního měsíce období na které je placeno.
   • Měsíčně.
    • Částka k úhradě: 12 x 400,-Kč.
    • Datum splatností do 1. dne daného měsíce na který je placeno.
   • První členský příspěvek se platí od následujícího měsíce od data přijetí.
   • Při zániku členství, rada bývalému členovi sdělí výši částky členského příspěvku, která mu bude vrácena. Počítá se od následujícího měsíce.

 

 1. Změny a úlevy v příspěvcích

  • Rada má právo přijmout členský příspěvek formou bezplatně odpracovaných hodin například dobrovolné práce při budování infrastruktury nebo činností v orgánech sdružení.
  • Rada má právo ve zvlášť výjimečných případech poskytnout členovi úlevu z platby členského příspěvku.
  • Rada má právo udělit výjimky nebo odpustit školám a veřejně prospěšným organizacím pravidelné členské příspěvky a jednorázový vstupní příspěvek.

 

 1. Platební styk

  • Platba se provádí bezhotovostně nebo vkladem hotovosti na bankovní účet sdružení pod variabilním symbolem, který byl členovi přidělen.
  • Variabilní symbol je číslo z přiděleného kódu.
  • Konstantní symbol je 0558*).
   *)Platí pouze pokud ho vyžaduje některá bankovní aplikace.

 

 1. Sankce

  • Jestliže člen neuhradil do data splatnosti příspěvek, Rada zašle tomuto členovi upozornění.
  • Jestliže člen neuhradí příspěvek ani do 30 dnů od termínu splatnosti, rada odpojí tohoto člena od sítě sdružení, za znovu připojení bude členovi naúčtován poplatek 100,- Kč se splatností 15 dnů.
 • Při opakovaném nebo dlouhodobém porušování finančního řádu bude člen odpojen a Rada svolá valnou hromadu, na které navrhne vyloučení tohoto člena.

 

 1. Způsob financování

  • O investicích v souhrnné výši do (1000,- Kč x počet členů) v daném měsíci rozhoduje Rada. O souhrnné investici nad tuto částku za běžný měsíc rozhoduje Valná hromada.

 

 1. Příspěvky na pokrytí nákladů a odměny

  • Každému členu Sdružení, který z vlastních finančních zdrojů hradí náklady na provoz zařízení ve vlastnictví sdružení, náleží sleva z členských příspěvků až do výše členských příspěvků.
  • Výši příspěvku podle el. spotřeby zařízení a na základě informací poskytnutých žadatelem, určuje Rada.
  • Za práce ve prospěch sdružení přísluší náhrada hotových výdajů o kterých rozhoduje Rada a odměny o kterých rozhoduje Valná hromada. Odměna je zde chápána jako ocenění nezbytné práce, kterou není nikdo jiný schopen a ochoten provést!
 2. Závěrečná ustanovení

  • Finanční řád byl odsouhlasen Valnou hromadou dne 17.01.2009.
  • Tento dokument nabývá účinnosti dne 01.02.2009.